Doel en reikwijdte

Het Burgemeestersconvenant is wereldwijd het grootste stedelijke klimaat- en energie-initiatief. Hieronder vindt u meer informatie over dit EU-initiatief: de achtergrond, de missie en visie, en de verwezenlijkingen in cijfers.

De visie van de Ondertekenaars

SigningDe Ondertekenaars delen dezelfde visie tegen 2050: het versnellen van het koolstofvrij maken van hun gebieden, zich wapenen om klaar te zijn voor de onvermijdelijke effecten van de klimaatverandering en hun inwoners toegang verzekeren tot veilige, duurzame en betaalbare energie.

De verbintenissen van de Ondertekenaars

Ondertekenaars beloven acties te ondernemen om tegen 2030 de EU-doelstelling te halen om 40 % minder broeikasgassen uit te stoten, en het implementeren van een gezamenlijke aanpak die de klimaatverandering moet tegengaan en maatregelen treft om met de effecten ervan om te gaan.

Om dat engagement te concretiseren naar daadwerkelijke acties en projecten, verbinden de Ondertekenaars zich naartoe om binnen de twee jaar na de bekrachtiging van hun ondertekening door de gemeenteraad, een Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat op te maken met de voornaamste acties die ze willen uitvoeren. In dat plan wordt een Inventarisatie Uitgangswaarden Emissies voorzien om de acties die klimaatverandering tegen gaan op te volgen, en een Klimaatsrisico- en Kwetsbaarheidsanalyse. De strategie om de effecten van de klimaatverandering kan deel uitmaken van dat Actieplan of ontwikkeld en bijgehouden worden in een afzonderlijk plandocument. Dit doortastende politieke engagement moet de start zijn van een proces op lange termijn waarbij de steden elke twee jaar de vooruitgang van hun acties rapporteren.