FAQ

Bij de veelgestelde Vragen (FAQ's) vindt u antwoorden op algemene vragen over het Burgemeestersconvenant. Deze informatie is zowel voor mensen die meer willen weten over het Convenant, als voor de Ondertekenaars, Ondersteuners en Coördinatoren die naar specifieke informatie op zoek zijn. Deze FAQ's worden op regelmatige basis geüpdatet zodat u steeds de meest relevante informatie krijgt uit het Netwerk van het Convenant.

Gebruik het menu rechts om snel het antwoord op uw vraag te vinden!

Indien uw vraag niet voorkomt in de lijst, nodigen wij u uit om contact op te nemen met de Helpdesk van het Convenant via info@eumayors.eu.


Europees Burgemeestersconvenant voor Klimaat & Energie

Wat is het Burgemeestersconvenant voor Klimaat & Energie?

In 2008 lanceerde de Europese Commissie het eerste – en tot op heden het meest ambitieuze – initiatief gericht op lokale en subnationale overheden om het voortouw te nemen op het vlak van klimaat en energie. Als deel van het Burgemeestersconvenant kunnen steden en gemeenten acties ondernemen rond duurzame energie, waaronder het tegengaan van energie-armoede en het beperken van en zich aanpassen aan de klimaatverandering om een betere toekomst voor alle inwoners te garanderen. Meer informatie over de oorsprong en ontwikkeling van het initiatief vindt u hier.

Aansluiten bij het Burgemeestersconvenant gebeurt op vrijwillige basis en is kosteloos. Het initiatief focust op de proactieve rol die lokale overheden kunnen spelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en hun grondgebieden voor te bereiden op de impact van de klimaatverandering. Lokale overheden die het Convenant ondertekenen, ontwikkelen en implementeren een Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat waarin concrete doelstellingen zijn opgenomen.

De visie van het Burgemeestersconvenant is drieledig:

 1. Onze grondgebieden versneld koolstofvrij maken en zo een bijdrage leveren om de globale opwarming van de aarde onder de 2°C te houden.
 2. Onze mogelijkheden versterken om ons aan te passen aan de impact van de klimaatverandering en onze grondgebieden er beter op voor te bereiden.
 3. De energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen op ons grondgebied verhogen en aldus de toegang tot veilige, duurzame en betaalbare energie voor alle betrokkenen garanderen.

Wat zijn de voordelen van het aanpakken van de klimaatverandering via het Burgemeestersconvenant?

De Europese Commissie ondersteunt lokale en subnationale overheden die zijn aangesloten bij het Burgemeestersconvenant via het Kantoor van het Burgemeestersconvenant, dat verantwoordelijk is voor de coördinatie en implementatie van het initiatief. Het kantoor speelt een rol op verschillende vlakken:

 • De nodige capaciteit opbouwen om de klimaatverandering te beperken en zich eraan aan te passen.
 • Administratieve en technische ondersteuning op maat bieden dankzij speciale helpdesks.
 • Ondertekenaars informeren over EU-financiering en leermogelijkheden aan de hand van events en webinars, en verwezenlijkingen en goede praktijkvoorbeelden promoten op internationaal niveau.
 • Internationale samenwerking creëren tussen experts en de verschillende doelgroepen binnen het kader van het Convenant.

Ondertekenaars van het Convenant kunnen rekenen op een maximale technische ondersteuning van het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie, dat hun actieplannen evalueert en aanbevelingen op maat formuleert om deze nog te verbeteren. Het JRC heeft een helpdesk specifiek voor technische vragen en ontwikkelt verschillende documenten met technische richtlijnen voor de Ondertekenaars van het Convenant. De informatie die het JRC aan de hand van de actieplannen van de Ondertekenaars verzamelt, is ook nuttig voor de Europese beleidsmakers.

Bovendien heeft de Europese Commissie zich ertoe verbonden om via de programma’s financiële middelen en politieke steun op Europees niveau te mobiliseren en heeft ze voor Ondertekenaars van het Convenant extra financiële mogelijkheden gecreëerd.

Ondertekenaars van het Convenant genieten zichtbaarheid op internationaal niveau dankzij een uniek profiel op de websites van zowel het Europees als het Globaal Burgemeestersconvenant. Daarnaast kunnen de Ondertekenaars ook profiteren van de verschillende internationale netwerkmogelijkheden en capaciteit-verhogende events.

Tot slot kunnen Ondertekenaars van het Convenant beschikken over een rapportageplatform (MyCovenant) dat op ieder ogenblik en gratis toegankelijk is. Het platform is erg handig om de verschillende inspanningen en resultaten op te volgen en om de vooruitgang te monitoren aan de hand van een vergelijking van de verschillende emissie-inventarisaties. Het platform doet ook dienst als leerhulpmiddel en biedt onder andere een breed gamma e-learningmodules (beschikbaar in 5 talen), een bibliotheek met de recentste beschikbare bronnen en discussiefora om interacties met de andere leden van het Convenant mogelijk te maken.

Waartoe verbindt het Burgemeestersconvenant zich?

De verbintenissen van het Burgemeestersconvenant zijn gekoppeld aan het Beleidskader rond Klimaat en Energie van de Europese Unie – meer bepaald het klimaat- en energiepakket van de Europese Unie en de Strategie rond het Aanpassen aan de Klimaatsverandering van de Europese Unie.

Het Burgemeestersconvenant verbindt zich ertoe om:

· de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen met minimaal 40% te verminderen tegen 2030,

· zich maximaal voor te bereiden op de impact van de klimaatverandering,

· en om energie-armoede tegen te gaan.

Hoe worden de verbintenissen van het Convenant omgezet in acties?

De verbintenissen van het Burgemeestersconvenant worden naar concrete acties vertaald via de Actieplannen voor Duurzame Energie en Klimaat en de daaraan gekoppelde monitoringrapporten van de Ondertekenaars. Alle Ondertekenaars moeten eerst en vooral hun lokale context evalueren aan de hand van een Inventarisatie Uitgangswaarden Emissies (IUE) en een Klimaatsrisico- en Kwetsbaarhedenanalyse (RKA). Op basis van de resultaten van de IUE en de RKA ontwikkelen ze daarna een actieplan en identificeren ze de daaraan gekoppelde mitigatie- en aanpassingsacties. In derde instantie volgen de monitoringrapporten. Ondertekenaars verbinden zich met name om via het platform MyCovenant de volgende documenten in te dienen en te ontwikkelen:

 • Een strategie met een visie op lange termijn, met inbegrip van de verschillende aanpassings- en mitigatiedoelstellingen (binnen de 2 jaar na de officiële aansluiting bij het Burgemeestersconvenant).
 • Een IUE met de hoeveelheid energie die wordt verbruikt en de daaraan gekoppelde emissiewaarden voor het grondgebied van de Ondertekenaar (binnen de 2 jaar).
 • Een RKA waarin de klimaatrisico’s en kwetsbare sectoren worden geïdentificeerd en geëvalueerd (binnen de 2 jaar).
 • Mitigatie- en aanpassingsacties (ten minste 3 sleutel-mitigatieacties binnen de 2 jaar en ten minste 3 sleutel-aanpassingsacties binnen de 4 jaar).
 • Monitoringrapporten m.b.t. de implementatie van de acties (iedere 2 jaar na de indiening van het actieplan) en de emissies (iedere 4 jaar na de indiening van het actieplan).

Wat zijn de minimale vereisten op het vlak van rapportage?

De minimale rapportagevereisten verwijzen naar de verplichte gegevens uit het actieplan en de monitoringrapporten die Ondertekenaars moeten indienen via het platform MyCovenant.
Meer informatie hierover vindt u in de Rapportagerichtlijnen van het Convenant.

Opmerking: Voor Ondertekenaars van het Convenant met doelstellingen voor 2020 en voor Ondertekenaars van het vroegere Mayors Adapt (dit zijn de lokale overheden die voor oktober 2015 toetraden tot het initiatief) blijven de rapportagevereisten dezelfde, waarbij zij zich ertoe verbinden om iedere twee jaar een monitoringrapport in te dienen. We raden echter ten zeerste aan dat deze Ondertekenaars hun verbintenissen ten aanzien van het Convenant vernieuwen om deze in lijn te brengen met de doelstellingen voor 2030, aangezien dit niet automatisch zal gebeuren.

Hoe u dit kunt doen, leest u in het onderdeel:
Mijn lokale overheid is al een Ondertekenaar, hoe vernieuw ik mijn verbintenissen tegenover het Convenant?


Sluit aan bij de Burgemeestersconvenant Community!

Wie kan Ondertekenaar worden van het Europese Burgemeestersconvenant?

Alle lokale overheden in Europa, ongeacht hun aantal inwoners, kunnen het Europese Burgemeestersconvenant ondertekenen, op voorwaarde dat deze overheden vertegenwoordigd zijn door een verkozen lokaal bestuur of een gelijkwaardig besluitvormingsorgaan met verkozen leden.

Meer informatie hierover in het onderdeel:
Hoe kan ik aansluiten als individuele Ondertekenaar?


Naburige lokale overheden kunnen ook beslissen om als groep Ondertekenaars deel te nemen aan het Burgemeestersconvenant en aldus een gemeenschappelijk actieplan voor te bereiden.

Meer informatie hieronder in het onderdeel:
Hoe kunnen wij aansluiten als groep Ondertekenaars?

Wanneer kan een lokale overheid toetreden tot het Convenant?

Lokale overheden kunnen op ieder ogenblik toetreden tot het Convenant, er is geen deadline!
Het is niet nodig om reeds een actieplan klaar te hebben bij de toetreding tot het initiatief.

Tijdens een ceremonie van het Burgemeestersconvenant krijgen alle burgemeesters de mogelijkheid om de verbintenissen van het Convenant symbolisch te ondertekenen en om te netwerken binnen de Convenant community.

Is er een kost verbonden aan het lidmaatschap van het Burgemeestersconvenant?

Nee. Het Burgemeestersconvenant is een bottom-up initiatief op vrijwillige basis. Aansluiten bij het Convenant is gratis.

Hoe kan ik aansluiten als individuele Ondertekenaar?

Aansluiten bij het initiatief gebeurt in drie stappen:

 1. Het bestuur van uw gemeente (of gelijkwaardig besluitvormingsorgaan) neemt het Verbintenisdocument van het Burgemeestersconvenant aan.
 2. U vult het Toetredingsformulier tot het Burgemeestersconvenant in (beschikbaar in verschillende landstalen) en laat het ondertekenen door de burgemeester.
 3. U registreert uw lokale overheid in MyCovenant.

 Na de controle van uw registratie en de geüploade documenten, bevestigt het kantoor van het Europese Burgemeestersconvenant uw deelname. Na de goedkeuring van uw aanvraag ontvangt u uw gegevens waarmee u kunt inloggen bij MyCovenant.

Denk eraan dat uw lokale overheid niet meteen zichtbaar zal zijn op de website van het Burgemeestersconvenant, omdat de lijst van Ondertekenaars periodiek geüpdatet wordt.

Mijn lokale overheid is al een Ondertekenaar, hoe vernieuw ik mijn verbintenissen tegenover het Convenant?

Indien u het Burgemeestersconvenant reeds ondertekend heeft en voor oktober 2015 toegetreden bent of indien u Ondertekenaar bent van het vroegere Mayors Adapt en u aangesloten wenst te blijven bij het Burgemeestersconvenant, dient u uw verbintenissen te vernieuwen om in lijn te blijven met de doelstellingen voor 2030. Hiervoor volgt u deze stappen:

 • Neem binnen de lokale overheid (of gelijkwaardig besluitvormingsorgaan) het Verbintenisdocument van het Burgemeestersconvenant aan.
 • Vul het toetredingsformulier in.
 • Meld u aan bij uw profiel als Ondertekenaar in MyCovenant (het is niet nodig om opnieuw te registreren of een nieuw profiel aan te maken in MyCovenant!), update uw gegevens, upload het toetredingsformulier voor 2030 en deel, indien mogelijk, een kopie van de beslissing van de lokale overheid door op ‘Vernieuwen’ te klikken. Indien u geen bevestigingsmail ontvangt, neem dan contact op met onze Helpdesk via info@eumayors.eu.

 Indien u uw verbintenis tegenover het Convenant wenst te vernieuwen en het type aansluiting wenst te veranderen van een individuele aansluiting naar een aansluiting in groep, vragen wij u om contact op te nemen met onze Helpdesk via info@eumayors.eu.

Ik ben Ondertekenaar van het initiatief Mayors Adapt, wat moet ik doen?

Het Mayors Adapt-initiatief bestaat niet langer. Vroegere ondertekenaars van Mayors Adapt zijn automatisch toegetreden tot het Burgemeestersconvenant toen de twee initiatieven in 2015 samensmolten. De rapportagevereisten blijven zoals die zijn bepaald in het verbintenisdocument dat werd aangenomen bij de toetreding tot het initiatief. Meer bepaald betekent dit dat u zich verbindt tot de ontwikkeling van een lokale aanpassingsstrategie en/of het mainstreamen van de aanpassing in de relevante sectoren en het afleveren van monitoringrapporten om de twee jaar. Wanneer u wil overwegen om u te aligneren met de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant voor 2030, zullen wij dit ten zeerste waarderen.

Meer informatie vindt u in het onderdeel:
Mijn lokale overheid is al een Ondertekenaar, hoe vernieuw ik mijn verbintenissen tegenover het Convenant?

 

 

Hoe kunnen wij aansluiten als groep van Ondertekenaars?

De benadering van een Gezamenlijk Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat hebben we specifiek ontwikkeld met het oog op naburige kleine en middelgrote gemeenten met minder dan ca. 10.000 inwoners, om zo territoriale continuïteit te garanderen.

Om een gezamenlijk actieplan te ontwikkelen, zijn er twee opties:

 • Optie 1 - ‘individuele verbintenis rond CO2-reductie’: iedere Ondertekenaar van de groep verbindt zich individueel om de CO2-emissies tegen 2030 met minimaal 40% te verlagen. Daarbij wordt iedere Ondertekenaar gevraagd om over het actieplan te rapporteren in zijn individuele profiel op MyCovenant. Ieder lid van de groep moet het actieplan hierbij uploaden naar zijn individueel profiel en ieder gemeentebestuur moet het document goedkeuren.
 • Optie 2 - ‘gezamenlijke verbintenis rond CO2-reductie’: de groep van Ondertekenaars verbindt zich collectief om de CO2-emissies tegen 2030 met minimaal 40% te verlagen. De groep moet voor de volledige groep in MyCovenant slechts een actieplan voorzien. Het actieplan dat moet worden geüpload is een gezamenlijk actieplan voor alle leden van de groep dat bijgevolg ook moet worden goedgekeurd door alle betrokken gemeentebesturen.

In beide gevallen wordt sterk aanbevolen dat de ‘groep van Ondertekenaars’ een entiteit aanstelt die verantwoordelijk is voor de coördinatie van het werk tijdens de ontwikkeling van het actieplan en het implementatieproces. Dit kan bijvoorbeeld een van de gemeentebesturen uit de groep of de provincie/regio zijn dat dan optreedt als Coördinator van het Convenant (een lijst van Coördinatoren van het Convenant vindt u hier).

Hoe kan ik het profiel van mijn groep invullen?

 • Iedere lokale overheid bespreekt het Verbintenisdocument van het Burgemeestersconvenant en neemt het aan.
 • Voor Optie 1 vult iedere lokale overheid het toetredingsformulier in (enkel beschikbaar in het Engels).
 • Voor Optie 2 moet voor de volledige groep slechts een toetredingsformulier worden ingevuld (enkel beschikbaar in het Engels)
 • Registreer de groep door ofwel ‘individueel aansluiten’ (Optie 1) ofwel ‘collectief aansluiten’ (Optie 2) te selecteren. Kies een naam en identificeer de belangrijkste contactpersoon voor de groep (vb. een van de lokale overheden) en upload de toetredingsformulieren voor Optie 1, of een enkel toetredingsformulier voor Optie 2, en indien mogelijk een kopie van de beslissing van de gemeentebesturen.
 • Wanneer ieder lid geregistreerd is, kunt u deze toevoegen aan uw groep.

Het kantoor van het Europese Burgemeestersconvenant behoudt zich het recht voor om aanvragen te weigeren wanneer deze niet beantwoorden aan de toelatingscriteria.

Hoe kan ik de verbintenissen voor een groep van Ondertekenaars vernieuwen?

Indien uw groep van Ondertekenaars zijn verbintenissen tegenover het Convenant wenst te vernieuwen zonder daarbij de leden van de groep of het type verbintenis te wijzigen (i.e. Optie 1 of Optie 2), volgt u de stappen die staan beschreven onder Mijn lokale overheid is al een Ondertekenaar, hoe vernieuw ik mijn verbintenissen tegenover het Convenant?

Indien uw groep van Ondertekenaars zijn verbintenissen tegenover het Convenant wenst te vernieuwen maar sommige leden van de groep gewijzigd zijn, vragen wij u om contact op te nemen met de Helpdesk via info@eumayors.eu.


Het Burgemeesterconvenant ondersteunen

Wat is het Europese kantoor van het Burgemeestersconvenant?

Het Europese kantoor van het Burgemeestersconvenant (CoMO) wordt gefinancierd door de Europese Commissie en is verantwoordelijk voor de algemene coördinatie en implementatie van het initiatief. Het CoMO helpt de Convenant community vanaf het registratieproces tot de ontwikkeling en rapportage van het actieplan. Het CoMO wordt beheerd door een consortium van Europese netwerken en verenigingen die lokale en regionale overheden vertegenwoordigen en bestaat uit Energy Cities, CEMR, Climate Alliance, EUROCITIES, FEDARENE en ICLEI Europe. Het CoMO werkt voor de implementatie van het initiatief nauw samen met het Joint Research Centre van de Europese Commissie.

Wat is de rol van het kantoor van het Burgemeestersconvenant?

Het kantoor van het Burgemeestersconvenant is het eerste aanspreekpunt voor de community van het Burgemeestersconvenant. Het is erop gericht om:

 • lokale besturen bij te staan tijdens de verschillende fasen van hun aansluiting en registratie bij het Convenant;
 • de capaciteit van de Ondertekenaars (mee) op te bouwen aan de hand van richtlijnen, webinars en workshops;
 • administratieve en technische vragen te beantwoorden;
 • communicatie en promotionele activiteiten te ondersteunen;
 • Coördinatoren en Ondersteuners in contact te brengen met Ondertekenaars van het Convenant;
 • contacten te onderhouden met het Joint Research Centre voor de evaluatie van de actieplannen;
 • netwerkactiviteiten binnen de community van het Burgemeestersconvenant te faciliteren.

Hoe kan ik de helpdesk van het Convenant bereiken?

Onze helpdesk ondersteunt Ondertekenaars tijdens de verschillende stappen in het proces van het Burgemeestersconvenant, gaande van de registratie en het vernieuwen van de verbintenissen tot het invoeren van gegevens in voor de actieplannen en monitoringgegevens in MyCovenant. De helpdesk is zowel via e-mail (info@eumayors.eu) als telefonisch (+32 2 646 84 24) bereikbaar.

Denk eraan dat de helpdesk niet instaat voor de pre-evaluatie van uw actieplan. Het Joint Research Centre van de Europese Commissie zorgt tijdig voor een officieel rapport voor de Ondertekenaars.

Een nationale helpdesk voor Italiaanstalige Ondertekenaars is ook zowel via e-mail (info@eumayors.eu) als telefonisch (+39 075 852 04 29) bereikbaar.

De helpdesk voor Coördinatoren is voorbehouden voor Coördinatoren van het Convenant en is bereikbaar via e-mail (Coordinators@eumayors.eu).

De helpdesk voor Ondersteuners is voorbehouden voor Ondersteuners van het Convenant en is bereikbaar via e-mail (Supporters@eumayors.eu).

Voor meer specifieke vragen omtrent de methodologische vereisten of vragen m.b.t. de feedbackrapporten van het JRC, heeft het Joint Research Centre van de Europese Commissie twee technische helpdesks opgericht:

Waar kan ik terecht voor technische en financiële ondersteuning voor de ontwikkeling van het actieplan?

Indien een Ondertekenaar over te weinig technische en financiële middelen beschikt om zijn actieplan voor te bereiden, raden we aan om contact op te nemen met de Coördinatoren of Ondersteuners van het Burgemeestersconvenant in hun land of regio.

Voor technische begeleiding m.b.t. het actieplan verwijzen we graag naar het handboek voor Ondertekenaars van het Convenant dat werd ontwikkeld door het Joint Research Centre van de Europese Commissie:

Part 1 - The SECAP process, step-by-step towards low carbon and climate resilient cities by 2030
Part 2 - Baseline Emission Inventory (BEI) and Risk and Vulnerability Assessment (RVA)
Part 3 - Policies, key actions, good practices for mitigation and adaptation to climate change and Financing SECAP(s)


Een groot aantal financieringsbronnen is beschikbaar op lokaal, regionaal en Europees niveau, waaronder de eigen middelen van de lokale overheden en van lokale partners, publiek-private partnerschappen en gemeentelijke, regionale en nationale subsidies. Meer informatie over de Europese financieringsmogelijkheden kunt u terugvinden in de rubriek Financiering op onze website.

Wat is een Coördinator van het Convenant?

Convenant Coördinatoren zijn openbare besturen die geplaatst zijn om strategische begeleiding en technische en financiële ondersteuning te bieden aan Ondertekenaars van het Burgemeestersconvenant en gemeentebesturen die deel willen uitmaken van het initiatief.

 • Territoriale Coördinatoren van het Convenant zijn gedecentraliseerde instanties zoals regio’s, provincies of groeperingen van lokale overheden.
 • Nationale Coördinatoren van het Convenant zijn nationale overheidsinstanties zoals ministeries of nationale energieagentschappen.

De lijst van Convenant Coördinatoren vindt u hier.

 

Wat is de rol van de Convenant Coördinatoren?

De Europese Commissie erkent Convenant Coördinatoren als belangrijke bondgenoten om de Ondertekenaars van het Burgemeestersconvenant te helpen om hun verbintenissen na te komen en de impact van het Convenant te vergroten.

Typische taken van de Convenant Coördinatoren zijn o.a.:

 • Aansluiting bij het Burgemeestersconvenant promoten.
 • Technische en strategische ondersteuning bieden aan ondertekenende gemeentebesturen m.b.t. de ontwikkeling, implementatie en monitoring van hun actieplannen.
 • Financiële ondersteuning bieden aan Ondertekenaars, mogelijk in de vorm van rechtstreekse steun (toelages, subsidies, enz.), maar ook technische ondersteuning, bijvoorbeeld door het toewijzen van menselijke middelen of specifieke kantoren of het uitvoeren van een CO2-emissie-inventaris en/of een analyse van de klimaatsrisico’s, of ondersteuning bij de voorbereiding en implementatie van het actieplan.
 • Het delen van kennis en ervaring tussen (bestaande en potentiële) Ondertekenaars ondersteunen.
 • In partnerschap samenwerken met andere Nationale/Territoriale Coördinatoren en Ondersteuners van het Convenant om gezamenlijke benaderingen te bevorderen.
 • Deelnemen aan de activiteiten van het Burgemeestersconvenant en relevante events organiseren om het initiatief te promoten.
 • Regelmatig rapporteren aan het Kantoor van het Burgemeestersconvenant, en dit minimaal om de twee jaar, over de activiteiten die zijn gerealiseerd om Ondertekenaars te ondersteunen en bij te dragen aan de strategische implementatie van het Convenant.

Indien de Convenant Coördinator er niet in slaagt om de hierboven vermelde verbintenissen na te komen, zal het Kantoor van het Burgemeestersconvenant de deelname van de Coördinator aan het initiatief opschorten.

Hoe zijn Convenant Coördinatoren in de praktijk betrokken bij het initiatief? Wat zijn de voordelen?

Coördinator van het Convenant worden, biedt vele voordelen:

 • Steun en erkenning van de Europese Commissie.
 • Grote zichtbaarheid op internationaal niveau, in het bijzonder door de promotie van hun acties op de website van het Convenant.
 • Netwerken en het delen van kennis en ervaring met Europese collega’s.
 • Wetenschappelijke en technische feedback over de ontwikkelde tools en methodologieën.
 • Deelname aan specifieke discussiegroepen, workshops en andere platformen gericht op het delen van kennis.
 • Consolidatie van de territoriale ontwikkeling en het versterken van het lokaal en meerlagig bestuur.

In de praktijk heeft u als Coördinator van het Convenant toegang tot de paswoordbeveiligde zone MyCovenant, waar u informatie en belangrijke gegevens kunt delen en ervaringen uitwisselen.

 

Via MyCovenant kan een Coördinator:

 • zijn profiel maar ook dat van de geassocieerde Ondertekenaars steeds up-to-date houden;
 • de vooruitgang van de Ondertekenaars opvolgen (vb. actieplan, monitoring);
 • een verlenging van de deadline met 18 maanden indienen voor de actieplannen van de Ondertekenaars. Raadpleeg voor meer informatie Hoe kan ik een verlenging van de deadline voor een actieplan aanvragen?
 • een verlenging van de deadline met 18 maanden aanvragen voor het indienen van de monitoringrapporten door de Ondertekenaars;
 • Goede praktijkvoorbeelden (i.e. uw geïmplementeerde sleutelacties) publiceren voor de Convenant community en daarbuiten;
 • nuttige middelen uploaden en delen in de Capacity-sharing Corner en deelnemen aan discussiegroepen;
 • events publiceren in de agenda;
 • netwerken met de Convenant community (via fora, webinars, events) en geïnspireerd raken door hun acties.

Hoe kan ik me kandidaat stellen als Coördinator?

Indien uw administratie interesse heeft om een officiële Convenant Coördinator te worden, volgt u deze stappen:

 • Vul het registratieformulier in.
 • Nadat uw kandidatuur ontvankelijk is verklaard, stuurt de Helpdesk voor Coördinatoren u de verbintenisverklaring. Deze moet u invullen, ondertekenen en terugsturen naar Coordinators@eumayors.eu.
 • Na ontvangst van uw volledig ingevulde en ondertekende verbintenisverklaring zal het Kantoor van het Burgemeestersconvenant een online profiel voor uw administratie aanmaken, waarmee u actief kunt deelnemen in de community van het Burgemeestersconvenant en u uw geassocieerde Ondertekenaars nog beter zult kunnen ondersteunen.

 

Voor alle verdere vragen kunt u steeds contact opnemen met de Coördinatoren Helpdesk via coordinators@eumayors.eu.

 

Hoe kan ik Ondertekenaars associëren met mijn profiel van Coördinator?

Ondertekenaars kunnen tijdens het registratieproces beslissen om hun profiel aan dat van een Coördinator te koppelen.

Een andere mogelijkheid is dat Ondertekenaars vragen om aan het profiel van een Coördinator gekoppeld te worden via een schriftelijk verzoek aan de helpdesk (info@eumayors.eu).

Hoe kan ik mijn verbintenissen als Convenant Coördinator vernieuwen?

Indien u voor 2015 een verbintenisverklaring ondertekend heeft, bent u niet verplicht om uw verbintenis te vernieuwen. Het is echter warm aanbevolen om uw geassocieerde Ondertekenaars aan te moedigen om hun verbintenissen te vernieuwen en zo hun ambities hoger bij te stellen.

Indien u uw verbintenissen wenst te vernieuwen, volgt u de stappen die staan beschreven bij:
Hoe kan ik mij kandidaat stellen als Coördinator?

Wat is een Ondersteuner van het Convenant?

Convenant Ondersteuners zijn verenigingen van lokale en regionale besturen, netwerken, thematische lokale en regionale agentschappen en non-profit organisaties die de mogelijkheid hebben om het Burgemeestersconvenant te promoten en om Ondertekenaars te mobiliseren en te ondersteunen om de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant te behalen. Zij profiteren van hun activiteiten op het vlak van belangenbehartiging, communicatie en netwerkactiviteiten om het Burgemeestersconvenant te promoten en om de verbintenissen van hun Ondertekenaars te ondersteunen.

De lijst van Convenant Ondersteuners vindt u hier.

Wat is de rol van de Convenant Ondersteuners?

Convenant Ondersteuners zijn op de hoogte van het regelgevende, wetgevende en financiële kader waarin zij werken en bijgevolg perfect geplaatst op advies op maat te verstrekken aan Ondertekenaars en synergieën met andere initiatieven te identificeren. Ze kunnen Ondertekenaars van het Convenant ook helpen op het vlak van technische expertise.

Enkele van de taken die een Convenant Ondersteuner uitvoert, zijn:

 • Het Burgemeestersconvenant promoten en bestaande en potentiële Ondertekenaars mobiliseren (bijvoorbeeld door het promomateriaal van het Convenant aan te passen aan de nationale of regionale context en dit te verspreiden aan de hand van newsletters, websites, workshops, events).
 • Ondertekenaars van het Burgemeestersconvenant ondersteunen en adviseren.
 • Het uitwisselen en delen van kennis, ervaringen, best practices, tools en bronnen die relevant zijn voor Ondertekenaars van het Convenant faciliteren.
 • Partnerschappen sluiten met andere Convenant Ondersteuners en Nationale/Territoriale Coördinatoren, Ondertekenaars en stakeholders die betrokken zijn in het beleid m.b.t. het Burgemeestersconvenant om gemeenschappelijke actie te bevorderen en een gecoördineerde aanpak te promoten.
 • De activiteiten van de door hen ondersteunde Ondertekenaars op het vlak van duurzame energie en aanpassingen aan de klimaatverandering begeleiden.
 • Deelnemen aan de activiteiten van het Burgemeestersconvenant en relevante events identificeren waar het Burgemeestersconvenant gepromoot kan worden.
 • Regelmatig rapporteren aan het Kantoor van het Burgemeestersconvenant, en dit minimaal om de twee jaar, over de activiteiten die zijn gerealiseerd binnen het kader van het initiatief en bijdragen aan de strategische implementatie van het Convenant.

 

Indien de Convenant Ondersteuner er niet in slaagt om de hierboven vermelde verbintenissen na te komen, zal het Kantoor van het Burgemeestersconvenant de deelname van de Ondersteuner aan het initiatief opschorten.

 

Hoe zijn Convenant Ondersteuners in de praktijk betrokken bij het initiatief? Wat zijn de voordelen?

Ondersteuner van het Convenant worden, biedt vele voordelen:

 • Steun en erkenning van de Europese Commissie.
 • Grote zichtbaarheid op internationaal niveau, in het bijzonder door de promotie van hun acties op de website van het Convenant.
 • Netwerken en het delen van kennis en ervaring met Europese collega’s.
 • Deelname aan specifieke discussiegroepen, workshops en andere platformen gericht op het delen van kennis.
 • En tot slot, consolidatie van de territoriale ontwikkeling en het versterken van het lokaal bestuur.

In de praktijk heeft uw organisatie als Ondersteuner van het Convenant toegang tot de paswoordbeveiligde zone MyCovenant, waar u informatie en belangrijke gegevens met de volledige Convenant community kunt delen en de zichtbaarheid van uw organisatie vergroten.

 

Via MyCovenant kan een Ondersteuner:

 • zijn profiel steeds up-to-date houden;
 • Goede praktijkvoorbeelden (i.e. uw geïmplementeerde sleutelacties) publiceren voor de Convenant community en daarbuiten;
 • nuttige middelen uploaden en delen in de Capacity-sharing Corner en deelnemen aan discussiegroepen;
 • events publiceren in de agenda;
 • netwerken met de Convenant community (via fora, webinars, events) en geïnspireerd raken door hun acties.

Hoe kan ik me kandidaat stellen als Ondersteuner?

Indien uw administratie interesse heeft om een officiële Convenant Ondersteuner te worden, volgt u deze stappen:

 • Vul hier het registratieformulier in.
 • Nadat uw kandidatuur ontvankelijk is verklaard, ontvangt u een verbintenisverklaring. Deze moet u invullen, ondertekenen en terugsturen de Ondersteuners Helpdesk (supporters@eumayors.eu).
 • Na ontvangst van uw volledig ingevulde en ondertekende verbintenisverklaring zal het Kantoor van het Burgemeestersconvenant een online profiel voor uw organisatie aanmaken, waarmee u actief kunt deelnemen in de community van het Burgemeestersconvenant en u uw geassocieerde Ondertekenaars nog beter zult kunnen ondersteunen.

 

Voor alle verdere vragen kunt u steeds contact opnemen met de Ondersteuners Helpdesk via supporters@eumayors.eu.

Hoe kan ik mijn verbintenissen als Ondersteuner vernieuwen?

Bestaande Ondersteuners van het Burgemeestersconvenant zijn niet verplicht om hun verbintenissen te vernieuwen. De organisatie behoudt haar status en kan zelf beslissen of en wanneer ze haar verbintenissen wenst te vernieuwen om Ondertekenaars te ondersteunen in het bereiken van hun doelstellingen voor 2030 en het ontwikkelen van hun aanpassingsacties. We vragen echter wel dat u de leden en Ondertekenaars in uw werkterrein zou aanmoedigen om hun verbintenissen te vernieuwen.


MyCovenant

Wat is MyCovenant?

MyCovenant is een online platform dat toegankelijk is voor Ondertekenaars, Coördinatoren en Ondersteuners van het Convenant om over het initiatief te kunnen rapporteren aan het Kantoor van het Burgemeestersconvenant (CoMO) en aan het Joint Research Centre van de Europese Commissie. Het omvat de secties “My Strategy”, “My Inventories” en “My Actions”, die de kern vormen van het rapportage- en monitoringkader van het Convenant.

Meer informatie over het gebruik van MyCovenant voor rapportagedoeleinden, kunt u terugvinden in de rapportagerichtlijnen.

MyCovenant bevat ook een Capacity-sharing Corner die Ondertekenaars in staat stelt om kennis op te doen en te delen en ervaringen over klimaataanpassingen en mitigatie met de volledige Convenant Community uit te wisselen.

Hoe kan ik mijn gebruikersnaam opvragen?

Hiervoor neemt u contact op met de helpdesk via info@eumayors.eu, met vermelding van de naam van de Ondertekenaar en het land.

 

Hoe kan ik mijn paswoord opnieuw instellen?

Uw paswoord opnieuw instellen kan via de volgende link: https://mycovenant.eumayors.eu/user/sign-in/password-reset


Stuur uw persoonlijke paswoord nooit naar de helpdesk en antwoord niet op het bericht met uw logingegevens dat u van het platform ontvangt. Berichten met logingegevens deelt u beter niet met de helpdesk. Bij twijfel of vragen kunt u de helpdesk contacteren via info@eumayors.eu.

 

Waarom kan ik de naam van mijn lokaal bestuur niet registreren in MyCovenant?

Hoogstwaarschijnlijk omdat uw lokaal bestuur reeds in MyCovenant geregistreerd staat. Contacteer in dit geval de helpdesk (info@eumayors.eu) om uw logingegevens op te halen. Vermeld hierbij steeds uw naam en uw land.

Hoe kan ik me inschrijven of uitschrijven voor de newsletter?

Om uw inschrijving te beheren, meldt u zich aan bij MyCovenant, gaat u naar uw Contactprofiel (vb. Mayors, Main Contact, Other) en (de)selecteert u de inschrijving voor de newsletter(s).


Het Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat

Wat is een Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat?

Het Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat is de belangrijkste implementatietool voor Ondertekenaars van het Convenant. Het actieplan definieert de mitigatiedoelstelling(en) en aanpassingsdoelstelling(en) en is gebaseerd op een Inventarisatie Uitgangswaarden Emissies en een Klimaatsrisico- en Kwetsbaarhedenanalyse, die een analyse bevatten van de huidige situatie op een gegeven moment. Deze dienen als basis voor het definiëren van een uitgebreide reeks acties die Ondertekenaars willen gaan ondernemen om hun mitigatie- en aanpassingsdoelstellingen binnen het kader van de klimaatverandering te behalen en om energie-armoede tegen te gaan.

Lokale besturen die lid worden van het bij het Burgemeestersconvenant voor Klimaat & Energie verbinden zich ertoe om binnen de twee jaar na het formeel ondertekenen van het initiatief, een actieplan in te dienen.

Wat zijn de verschillen tussen een SEAP en een SECAP?

SEAP staat voor Sustainable Energy Action Plan ofwel Actieplan voor Duurzame Energie en is de implementatietool voor Ondertekenaars die voor oktober 2015 tot het Burgemeestersconvenant toetraden. Het actieplan is gericht op een reductie van de uitstoot van broeikasgassen van minimaal 20% tegen 2020.

SECAP staat voor Sustainable Energy and Climate Action Plan ofwel Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat en is de huidige implementatietool voor Ondertekenaars van het Burgemeestersconvenant. Het actieplan is gericht op een reductie van de uitstoot van broeikasgassen van minimaal 40% tegen 2030, het zich aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering en het tegengaan van energie-armoede.

Kunnen reeds bestaande lokale klimaat- en energiestrategieën en -plannen volstaan om te beantwoorden aan de vereisten van het Burgemeestersconvenant?

Ja, maar enkel indien de bestaande strategieën, beleidsbeslissingen en plannen voldoen aan de minimale vereisten die zijn bepaald in de context van het Burgemeestersconvenant. Deze moeten de verbintenissen van het Convenant duidelijk vertalen (i.e. een reductie van de uitstoot van broeikasgassen van minimaal 40% tegen 2030, het zich aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering en het tegengaan van energie-armoede) en een Emissie-inventarisatie en een Risico- en Kwetsbaarhedenanalyse bevatten. Ook een verzameling van verschillende documenten is toegelaten. Alle informatie moet echter op een beknopte en uniforme manier worden gerapporteerd in MyCovenant.

Waar vind ik begeleiding voor de ontwikkeling van het actieplan?

Hiervoor verwijzen we graag naar het handboek 'How to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP)'.

Part 1 - The SECAP process, step-by-step towards low carbon and climate resilient cities by 2030
Part 2 - Baseline Emission Inventory(BEI) and Risk and Vulnerability Assessment (RVA)
Part 3 - Policies, key actions, good practices for mitigation and adaptation to climate change and Financing SECAP(s)

Doorzoek en maak gebruik van de e-learningsectie die in 5 talen beschikbaar is in de Capacity-sharing Corner van MyCovenant en bekijk de opnames van de Convenant webinars in onze online Bibliotheek.

Hoe dien ik een actieplan in?

Een actieplan indienen gebeurt steeds online via het rapportageplatform MyCovenant. Hierbij willen wij u vragen op de informatie van uw actieplandocument op een beknopte manier te rapporteren. Alle informatie in MyCovenant moet in het Engels zijn geschreven.
Voor een geldige indiening moeten alle verplichte velden (in het platform in het groen aangeduid) ingevuld zijn en moet ten minste een actieplandocument (vb. mitigatie-actieplan/aanpassings-actieplan/geïntegreerd mitigatie- en aanpassings-actieplan) worden geüpload. Dit/deze plan(nen) moet(en) zijn goedgekeurd door het gemeentebestuur of een gelijkwaardig besluitvormingsorgaan. Het uploaden van extra documenten is optioneel. Alle documenten moeten worden geüpload in PDF-formaat, in de landstaal, tenzij wanneer een Engelse vertaling beschikbaar is. U kunt er ook voor kiezen om deze documenten publiek te maken door het vakje ‘publiek maken’ aan te vinken.

Indien u tijdens het indienen van uw actieplan problemen ondervindt, kunt u steeds contact opnemen met onze Helpdesk via info@eumayors.eu.

Voor verdere informatie omtrent de rapportage- en indieningsprocessen, verwijzen we graag naar het Convenant.

Waarom heeft mijn Rapportagezone onvolledige secties?

In de Rapportagezone geeft ‘My Overview’ (Mijn Overzicht) de status van voltooiing weer aan de hand van de volgende indicatoren: complete, incomplete en not applicable. Indien het systeem onvolledige secties detecteert, geeft het onder aan iedere sectie een foutmelding weer. In dit geval vragen wij u om de gerapporteerde informatie zorgvuldig na te kijken in overeenstemming met het Convenant, de in groen aangeduide velden aan te vullen, alle informatie op te slaan en op “submit” (indienen) te klikken.

Indien het probleem zich blijft voordoen, kunt u ook contact opnemen met onze Helpdesk via info@eumayors.eu.

Kan ik een Excel-versie van het actieplan uploaden?

Nee. Het Excel-bestand is enkel bestemd voor offline gebruik en is enkel en alleen ter beschikking gesteld om de voorbereiding van het actieplan en de rapportage ervan in MyCovenant te vereenvoudigen. Om uw actieplan in te dienen, is het noodzakelijk om de gegevens en informatie in dit document over te zetten naar de verschillende secties in de Rapportagezone.

Ik heb reeds een actieplan ingediend (een SEAP, met doelstelling voor 2020), hoe kan ik nu een nieuw actieplan (een SECAP, met doelstellingen voor 2030) indienen?

De informatie over uw SECAP die in MyCovenant is gerapporteerd, vervangt deze die eerder werd gerapporteerd i.v.m. uw vorige SEAP (en werd gearchiveerd bij het indienen). In de praktijk moet u de secties van de Rapportagezone opnieuw invullen, alle ingevoerde gegevens opslaan en op indienen of opnieuw indienen (submit/or resubmit) klikken.

Meer informatie vindt u bij:
Hoe dien ik een actieplan in?

Wat indien een Ondertekenaar er niet in slaagt om een actieplan in te dienen?

Zoals beschreven in het verbintenisdocument van het Convenant, zal een Ondertekenaar worden geschorst wanneer hij er niet in slaagt om een actieplan en een volledig monitoringrapport binnen de vooropgestelde deadlines in te dienen. Wanneer een Ondertekenaar geschorst is, zal dit ook zichtbaar zijn in zijn profiel op de website van het Burgemeestersconvenant. Na het indienen van het actieplan of het volledige monitoringrapport zal de opschorting weer ongedaan worden gemaakt.

Extract uit het Convenant:

“Opschorting in het geval van non-conformiteit
Ondertekenaars aanvaarden dat zij
‘na voorafgaande schriftelijke kennisgeving door het Kantoor van het Burgemeestersconvenant’ zullen worden geschorst als lid wanneer zij er niet in slagen om de hierboven vermelde documenten (i.e. Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat en Monitoringrapporten) binnen de vooropgestelde deadlines in te dienen. Deze procedure garandeert transparantie, degelijkheid en eerlijkheid ten opzichte van andere Ondertekenaars die hun verbintenissen nakomen.”

Hoe kan ik een verlenging van de deadline voor het indienen van een actieplan aanvragen?

U kan slechts eenmaal een verlenging van de deadline aanvragen. Een verlenging van 9 maanden wordt toegekend indien omstandigheden die buiten de controle van het lokale bestuur vallen, het indienen van het actieplan vertragen.

Om een verlenging van de deadline aan te vragen, moeten Ondertekenaars het online verzoek tot uitstel in MyCovenant invullen en een korte verantwoording voorzien. Indien u geen bevestigingsmail ontvangt, vragen wij u om contact op te nemen met onze Helpdesk via info@eumayors.eu.

Een verlenging van 18 maanden kan worden toegestaan wanneer de Ondertekenaar wordt bijgestaan door een Convenant Territoriale Coördinator (CTC). In dit geval is het de Convenant Coördinator die voor de Ondertekenaar een verlenging moet aanvragen via diens profiel in MyCovenant.

Mijn lokaal bestuur is geschorst, wat nu?

Indien uw lokaal bestuur geschorst is omdat het er niet in geslaagd is om het actieplan en/of monitoringrapport binnen de vooropgestelde deadlines in te dienen, is het noodzakelijk om deze documenten in te dienen om de schorsing te beëindigen. Indien u uw verbintenissen recent vernieuwd heeft, zal uw schorsing worden beëindigd van zodra u een nieuw actieplan (SECAP) heeft ingediend.

Wanneer zal mijn actieplan worden geëvalueerd?

Uw actieplan zal ter indicatie worden geëvalueerd binnen de 6 à 9 maanden volgend op de indieningsdatum. U ontvangt hierbij een feedbackrapport dat is opgesteld door het Joint Research Centre van de Europese Commissie.

Wat is een gegroepeerde evaluatie van actieplannen?

Indien een Convenant Coördinator instaat voor de coördinatie van de actieplannen van de verschillende Ondertekenaars die met hem zijn geassocieerd, kan het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie een gegroepeerde analyse uitvoeren om zo sneller feedback te kunnen bezorgen. Indien uw provincie/regio een gezamenlijke benadering heeft ontwikkeld om Ondertekenaars te helpen bij hun actieplannen, vragen wij u vriendelijk om het JRC te contacteren via jrc-com-technical-helpdesk@ec.europa.eu en Coordinators@eumayors.eu.

Raadpleeg voor meer informatie onze Beknopte naslaggids Gezamenlijk Actieplan voor duurzame energie en klimaat - QRG joint SECAP.


Mijn Inventarissen

Wat is de Inventarisatie Uitgangswaarden Emissies?

De Inventarisatie Uitgangswaarden Emissies (IUE) focust op de activiteitensectoren die onder het rechtstreekse bestuur van de lokale overheid staan om de hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen als gevolg van energieverbruik te meten. De IUE hoeft niet meteen volledig te zijn en focust voornamelijk op de emissies uit finaal energieverbruik in de sleutelactiviteitensectoren van het Convenant. De IUE geeft de emissies in het basisjaar weer (het referentiejaar voor het bepalen van uw doelstelling en ontwikkeling van het plan) om zo de acties te identificeren die nodig zijn om de doelstelling op het vlak van emissiereductie te behalen.

De Inventarisatie Uitgangswaarden Emissies dient, samen met de Klimaatsrisico- en Kwetsbaarhedenanalyse, als startpunt voor de ontwikkeling van het actieplan.

Voor meer gedetailleerde informatie over het ontwikkelen van een Inventarisatie Uitgangswaarden Emissies verwijzen we graag naar Deel 2 van de SECAP handleiding: ‘Part II - Baseline Emission Inventory’.

Meer informatie over het invullen van de Inventarisatie Uitgangswaarden Emissies-sectie in MyCovenant, kunt u terugvinden in onze Rapportagerichtlijnen.

 

 

Wat is het basisjaar?

Het basisjaar is het jaar waartegen de verwezenlijkingen op het vlak van emissiereducties in uw doeljaar worden afgewogen. We vragen aan Ondertekenaars die hun emissiereductie willen vergelijken met de EU-doelstelling om 1990 als basisjaar te nemen. Omdat het echter moeilijk kan zijn om voldoende betrouwbare gegevens te verzamelen, raden we Ondertekenaars aan om het dichtste daaropvolgende jaar te kiezen waarvoor uitgebreide en betrouwbare gegevens beschikbaar zijn. Indien mogelijk vragen we dat dit basisjaar niet later zou zijn dan 2005, het jaar dat het vaakst door Ondertekenaars gebruikt wordt.
Een overzicht van de basisjaren die door de Ondertekenaars van het Convenant worden gebruikt, vindt u hier.

Hoeveel sectoren moet mijn Inventarisatie Uitgangswaarden Emissies omvatten?

De sleutelmitigatiesectoren van het Convenant zijn:

 1. Gemeentelijke gebouwen, uitrusting/installaties;
 2. Tertiaire (niet-gemeentelijke) gebouwen, uitrusting/installaties;
 3. Residentiële gebouwen;
 4. Transport.

Iedere Ondertekenaar moet voor ten minste drie van deze vier sleutelsectoren gegevens rapporteren in de Inventarisatie Uitgangswaarden Emissies. Gegevens voor aanvullende sectoren mogen eveneens worden gerapporteerd.

Waar kan ik de gegevens voor de Inventarisatie Uitgangswaarden Emissies vinden?

Om hun Inventarisatie Uitgangswaarden Emissies voor te bereiden, kunnen Ondertekenaars ondersteuning en relevante gegevens verkrijgen via Regionale Emissie-observatoria of via hun nationale overheden. Ze kunnen ook gegevens verzamelen aan de hand van een bottom-up benadering met onder andere gegevens uit energiefacturen, waarbij ze een beroep doen op energieleveranciers, door het uitvoeren van onderzoeken gericht op inwoners en ondernemingen en door het berekenen van de hoeveelheid brandstof die verkocht wordt voor de transportsector. Ondertekenaars kunnen ook de hulp inroepen van Convenant Coördinatoren en van lokale en regionale energieagentschappen die nuttige gegevens verzamelen voor de lokale emissie-inventarisaties.

Meer informatie over hoe u gegevens kunt verzamelen, vindt u terug in Part 2 - Baseline Emission Inventory(BEI) and Risk and Vulnerability Assessment (RVA)

 

Wat is een Risico- en Kwetsbaarhedenanalyse?

De Klimaatsrisico- en Kwetsbaarhedenanalyse (RKA) is een analyse van de relevante risico’s en kwetsbaarheden, door het analyseren van de klimaatsricico’s en het inschatten van de kwetsbaarheid (van sectoren) die een bedreiging of risico kunnen vormen voor mensen, eigendommen, inkomens en de omgeving waar deze afhankelijk van zijn. De evaluatie kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de risico’s verbonden aan overstromingen, extreme temperaturen en hittegolven, droogtes en waterschaarste, stormen en andere extreme weersomstandigheden, een verhoogd aantal of intensere bosbranden, een stijging van het zeeniveau en erosie van de kusten.

Meer informatie is hier beschikbaar in de handleiding.

De Klimaatsrisico- en Kwetsbaarhedenanalyse (RKA) dient, samen met de Inventarisatie Uitgangswaarden Emissies, als uitgangspunt voor de ontwikkeling van het actieplan. Deze analyse moet deel uitmaken van uw actieplan en u dient erover te rapporteren in MyCovenant op het moment dat u het actieplan indient (i.e. binnen de 2 jaar na uw aansluiting bij het initiatief). Het updaten van de gegevens dient te gebeuren tijdens de monitoringfase (i.e. aan de hand van de monitoringtemplate in MyCovenant).

De RKA identificeert de meest relevante klimaatsrisico’s en kwetsbare sectoren. Optioneel kunnen ook het aanpassingsvermogen en kwetsbare bevolkingsgroepen in deze analyse worden geïdentificeerd en geëvalueerd.

Meet informatie over hoe u de Klimaatsrisico- en Kwetsbaarhedenanalyse in MyCovenant kunt afronden, vindt u terug in onze Rapportagerichtlijnen.

Hoeveel sectoren moet ik opnemen in de Klimaatsrisico- en Kwetsbaarhedenanalyse?

Het identificeren van kwetsbare sectoren die extra aandacht vragen bij het aanpakken van uw grondgebied hangt grotendeels af van de lokale context. Een solide en omvangrijke aanpassingsstrategie impliceert daarom dat de aanpassing in alle aspecten van de gemeentelijke dienstverlening wordt doorgevoerd. Mogelijke kwetsbare sectoren die binnen het kader van het Convenant vooraf zijn bepaald, zijn onder andere gebouwen, transport, energie, water, afval, landgebruik, landbouw, biodiversiteit, gezondheid, civiele bescherming, toerisme, onderwijs en ICT.

Voor een gedetailleerde definitie van de verschillende sectoren verwijzen we graag naar Bijlage V van onze Rapportagerichtlijnen.

Voor ieder relevant klimaatsricico dient u ten minste een sector te selecteren.

Welke tool kan worden gebruikt voor de Klimaatsrisico- en Kwetsbaarhedenanalyse?

De Urban Adaptation Support Tool is ontwikkeld door het Europees Milieuagentschap en het Europees kantoor van het Burgemeestersconvenant en voorziet een stapsgewijze begeleiding tijdens de volledige aanpassingscyclus en de Klimaatsrisico- en Kwetsbaarhedenanalyse (RKA). Daarnaast biedt de tool ondersteuning bij het toepassen van de RKA en het omzetten van bevindingen in aanpassingsmaatregelen.

De Urban Adaptation Support Tool vindt u hier.


Gezamenlijk Actieplan

Wat is een gezamenlijk actieplan?

Een gezamenlijk actieplan is een plan dat wordt uitgevoerd door een groep naburige lokale besturen. De groep bepaalt een gemeenschappelijke langetermijnvisie, bereidt een Inventarisatie Uitgangswaarden Emissies en een Klimaatsrisico- en Kwetsbaarhedenanalyse voor en identificeert een reeks acties die moeten worden ondernomen op het grondgebied van de leden van de groep. Denk eraan dat ieder lid van de groep het actieplan moet goedkeuren.

Hoe dien ik een gezamenlijk actieplan in?

Bij “Optie 1 – individuele verbintenis rond CO2-reductie”, verbindt iedere Ondertekenaar zich individueel om de CO2-emissies te verlagen. Daarom is het noodzakelijk om de rapportage voor het actieplan voor iedere individuele deelnemer uit te voeren. Het actieplan om te uploaden naar MyCovenant is een gemeenschappelijk document voor alle Ondertekenaars in de groep, dat de namen van de lokale besturen duidelijk moet vermelden en moet worden goedgekeurd door ieder gemeentebestuur.
Raadpleeg hierrond onze Quick Reference Guide on Joint Action Plans.

Gezamenlijke actieplannen bij OPTIE 1 kunnen zowel individuele als gedeelde maatregelen bevatten. De impact op energiebesparingen, de productie van hernieuwbare energie en de vermindering van de CO2-emissies die overeenstemmen met de gezamenlijke maatregelen worden verdeeld over alle gemeente die de gedeelde acties in hun individuele actieplantemplates opnemen.

Bij “Optie 2 – collectieve verbintenis rond CO2-reductie”, verbindt de groep zich collectief tot het verminderen van de CO2-emissies. Daarom is het noodzakelijk om een actieplan in te dienen voor de volledige groep in het profiel. Het actieplan om te uploaden naar MyCovenant is gemeenschappelijk voor alle Ondertekenaars in de groep. Het document moet de namen van de lokale besturen duidelijk vermelden en moet goedgekeurd worden door ieder gemeentebestuur.
In dit geval wordt de doelstelling op het vlak van emissiereductie gedeeld tussen de leden van de groep. Het actieplan kan zowel individuele als gedeelde acties bevatten, minimaal een gedeelde actie is vereist.

De namen van de verschillende lokale besturen alsook hun bijdrage aan het plan moeten duidelijk in het actieplandocument worden vermeld.Monitoringrapport

Wart is een monitoringrapport? Wat zijn de deadlines?

Monitoring is een cruciaal deel van ieder planningsproces. Het doel is om op de hoogte te zijn van de vooruitgang die is geboekt m.b.t. de mitigatie- en aanpassingsdoelstellingen en correctieve acties te kunnen ondernemen indien nodig.

Ondertekenaars van het Convenant monitoren hun actieplan op regelmatige basis door het indienen van:

 • om de twee jaar na de indiening van hun actieplan, een monitoringrapport omtrent de implementatiestatus van hun acties (light monitoring)
 • en, ten minste om de vier jaar, een monitoringrapport over de emissies aan de hand van Monitoring Emissie-Inventarisatie (MEI) alsook over de implementatiestatus van hun acties (full monitoring).

Het ontwikkelen van referentie-emissie-inventarisaties is van cruciaal belang aangezien deze het middel bij uitstek zijn om de impact van het actieplan te meten.

Bijvoorbeeld:
U dient in 2016 een actieplan in. Dit betekent dat u tegen 2018 een monitoringrapport moet indienen over de status van de acties en tegen 2020 een monitoringrapport met een MEI en een update over de status van uw acties.

Aangezien het een cyclus met regelmatige intervallen betreft, wisselen de monitoringrapporten elkaar af. Dit is een opportuniteit om telkens weer up-to-date informatie te bezorgen, maar ook om aanpassingen door te voeren om uw klimaatdoelstellingen te behalen. Wanneer voldoende gegevens beschikbaar zijn, moedigen we Ondertekenaars aan om met kleinere intervallen een MEI te uploaden, bijvoorbeeld ieder jaar.

Denk eraan dat in het volledige monitoringrapport minimaal 3 sleutelaanpassingsacties moeten worden opgenomen en 1 actie op het vlak van energie-armoede, i.e. 4 jaar na het indienen van uw actieplan.

U heeft de mogelijkheid om ondersteunende documenten te uploaden. Hierbij blijft het echter noodzakelijk om de relevante informatie uit deze documenten op een beknopte manier te rapporteren in MyCovenant.

Raadpleeg ook onze Quick Reference Guide on Monitoring the Action Plan Implementation.
Voor meer informatie verwijzen we graag naar de Rapportagerichtlijnen van het Convenant.

Hoe dien in een monitoringrapport in?

Nadat u ingelogd bent bij MyCovenant, gaat u naar Monitoring Report (Monitoringrapport) in de lijst met rapportagetemplates. Hierbij is het noodzakelijk om de verschillende secties aan te vullen of, indien van toepassing, de inhoud ervan aan te passen (groene velden zijn verplicht). Klik op “submit” om uw monitoringtemplate officieel in te dienen. Een voorafgaand controlesysteem van de template laat u toe om fouten te detecteren.

Denk eraan dat de template voor het monitoringrapport extra informatievelden heeft in vergelijking met de template voor het actieplan. Raadpleeg onze Rapportagerichtlijnen voor meer informatie.

Een monitoringrapport indienen is slechts mogelijk nadat u voorafgaand een actieplan heeft ingediend.

Is het mogelijk om een monitoringrapport in te dienen voor het Actieplan voor Duurzame Energie 2020?

Ja, maar enkel indien u nog geen actieplan voor 2030 heeft ingediend. Wanneer u al een nieuw actieplan (vb. SECAP) heeft ingediend, volgt de cyclus van het monitoringrapport dit laatste plan en worden nieuwe deadlines berekend.

Hoe vaak moet ik een Monitoring Emissie-Inventarisatie indienen?

Het minimale interval voor de MEI is om de 4 jaar. Ondertekenaars mogen echter zo vaak als ze dat wensen een nieuwe MEI rapporteren.

Hoe kan ik een verlenging van de deadline vragen voor het indienen van een monitoringrapport?

U kunt slechts eenmaal een verlenging van de deadline voor het indienen van een monitoringrapport aanvragen. Verlengingen worden enkel toegestaan voor monitoringrapporten die een Monitoring Emissie-Inventarisatie bevatten. Een verlenging van 9 maanden wordt toegestaan indien de omstandigheden, buiten de wil van het lokale bestuur om, een tijdige indiening van het monitoringrapport onmogelijk maken.
Om een verlenging van de deadline te vragen, moeten Ondertekenaars het online verzoek tot uitstel in MyCovenant invullen en een korte verantwoording voorzien. Indien u geen bevestigingsmail ontvangt, neem dan contact op met onze Helpdesk via info@eumayors.eu.
Een verlenging van 18 maanden wordt toegekend aan Ondertekenaars die zijn bijgestaan door een officiële Convenant Territoriale Coördinator (CTC). In dit geval is het de Convenant Coördinator die voor zijn geassocieerde Ondertekenaar een verlenging moet aanvragen via diens profiel in MyCovenant.